Merania svetelného znečistenia

Moje merania

V tejto sekcií sú popísané výsledky merania svetelného znečistenia. Merania sa uskutočnili prostredníctvom zariadenia na meranie kvality nočnej oblohy - SQM L. (viac o zariadení v sekcii Svetelné znečistenie).

Merania boli uskutočnené v mnohých lokalitách avšak najmä v okolí nášho bydliska v obci Hniezdne. Vykonali sa v rôznych časových intervaloch v období od júla 2021 až do októbra 2021. Jednotlivé merania sú popísané nižšie v prehľadnej tabuľke.

Priebeh merania

Tieto merania sa uskutočňovali počas astronomickej noci bez vplyvu mesačného svitu. Zariadenie som namieril smerom nahor, smerom k zenitu. Následne som vykonal merania smerom k štyrom svetovým stranám vo výške 60°. Tiero merania som spriemeroval a zaznamenal som hodnotu svetelného znečistenia. Na danom mieste a v danom čase sa uskutočnili merania niekoľkokrát za sebou, aby som odstránil prípadné chyby merania.

Lokality meraní

Najdôležitejšie zistenia:

Vzorová lokalita v rôznom časovom období

Predpokladal som, že ak sa nezmenia vonkajšie podmienky, tak svetelné znečistenie bude stále konštantné. Dokazovanie tohto tvrdenia prebiehalo vykonaním viacerých meraní svetelného znečistenia na tom istom mieste. Ako vzorovú lokalitu som si vybral stred obce Hniezdne.

Pri meraní svetelného znečistenia číslo 2 (lokalita Hniezdne) nadobudlo hodnotu 20.93 mag/arcsec2, pri 3. meraní 20.96 mag/arcsec2 a pri 5. meraní 20.92 mag/arcsec2. Teda v meraniach tohto istého miesta v rôznych dňoch sa nameraná hodnota svetelného znečistenia líšila iba minimálne. Dospel som tak k záveru, že svetelné znečistenie sa s konštantnými podmienkami nemení, teda je stále v určitom časovom úseku, za obdobných podmienok. Takto som dokázal vyššie uvedené tvrdenie. Pre ďalšie spracovanie meraní som merania čísla 2, 3 a 5 nahradil aritmetickým priemerov týchto meraní.

Hniezdne pohľad na juh (20.93 mag/arcsec2)

Rôzne miesta v rámci katastra obce

Merania boli uskutočnené na viacerých miestach v rámci dvoch katastrov obcí. Tieto merania boli uskutočnené v rôznych vzdialenostiach od pomyselného stredu obce, kde je najväčší výskyt zdrojov svetelného znečistenia. V katastri obce Hniezdne sa vykonali 3 merania. Meranie č. 13 v strede obce v blízkosti osvetlenia s hodnotou 20.76 mag/arcsec2, vyššie spomenuté merania v strede obce s hodnotou 20.94 mag/arcsec2, a meranie č. 12 na juhu od obce pri železničnej trati ďalej od zdrojov svetelného znečistenia s hodnotou 21.05 mag/arcsec2. Podľa týchto meraní usudzujem, že sa svetelné znečistenie zmenšuje s väčšou vzdialenosťou od zdroja svetelného znečistenia. Obdobný prípad môžeme pozorovať v katastri mesta Stará Ľubovňa. Vo všetkých prípadoch môžeme pozorovať úbytok svetelného znečistenia v závislosti od vzdialenosti zdroja svetelného znečistenia.

Okolie Starej Ľubovni

Rôzne miesta v rámci Slovenska

Svetelné znečistenie sa líši od miesta k miestu. No najväčší rozdiel úrovne svetelného znečistenia môžeme zbadať v rámci rôznych oblastí, medzi mestami a dedinami. Tieto merania boli uskutočnené vo viacerých oblastiach, a to konkrétne v mestách - Poprad, Nové Zámky a v Starej Ľubovni a v dedinách Hniezdne a Veľký Lipník. Čím je väčšie mesto, tým je výraznejšie svetelné znečistenie. Najvyššie hodnoty tohto znečistenia boli namerané v blízkosti autobusovej stanici v Poprade a to 19.11 mag/arcsec2, v centre mesta Stará Ľubovňa 20.02 mag/arcsec2 a v rádovej zástavbe v Nových Zámkoch 20.27 mag/arcsec2. Najmenšie hodnoty svetelného znečistenia boli namerané nad obcou Veľký Lipník s hodnotou znečistenia 21.11 mag/arcsec2 v obci Hniezdne 20.76, 20.94 a 21.25 mag/arcsec2, ale aj na okrajových častiach mesta Stará Ľubovňa 20.30, 21.03, 21.12 mag/arcsec2.

Poprad pohľad na juh (19.11 mag/arcsec2)

Jedno miesto v rôznych časoch jedného dňa

Zmenu veľkosti svetelného znečistenia na jednom území umožnilo pravidelné vypínanie pouličného osvetlenia o 23 hodine a 45 minúte v obci Hniezdne. Pred vypnutím nočného osvetlenia bola úroveň svetelného znečistenia v strede obce Hniezdne 20.94 mag/arcsec2. Po vypnutí sa svetelné znečistenie znížilo o hodnotu 0.33, na veľkosť 21.27. Táto hodnota bola zo všetkých mojich meraní najnižšia. Svetelné znečistenie v obci spôsobuje najmä blízke okresné mesto Stará Ľubovňa. Zistil som, že hlavným zdrojom svetelného znečistenia v obci je pouličné osvetlenie, ktoré veľmi vplýva na kvalitu nočnej oblohy daného miesta. Zmiernenie tohto znečistenia je tak možné dosiahnuť len upravením nočného osvetlenia v obci.

Hniezdne pohľad na juh (21.27 mag/arcsec2)

Meranie Dátum Čas Lokalita Zemepísna širka Zemepísna dĺžka Mag/arcsec2 Počet hviezd Bortlova stupnica
1. 06. 07. 2021 23:50:00 Nové Zámky - rádová výstavba 47.9766600 18.1508 20.27 1594 5. Stupeň
2. 31. 07. 2021 22:52:00 Hniezdne - stred dediny 49.3017220 20.631063 20.93 2479 4. Stupeň
3. 07. 08. 2021 23:31:00 Hniezdne - stred dediny 49.3017220 20.631063 20.96 2537 4. Stupeň
4. 07. 08. 2021 23:47:00 Hniezdne - stred dediny 49.3017220 20.631063 21.27 3064 4. Stupeň
5. 14. 08. 2021 23:24:00 Hniezdne - stred dediny 49.3017220 20.631063 20.92 2459 4. Stupeň
6. 14. 08. 2021 23:47:00 Hniezdne - stred dediny 49.3017220 20.631063 21.25 3024 4. Stupeň
7. 26. 09. 2021 20:36:00 Poprad - autobusová stanica 49.0594220 20.289173 19.11 597 7. Stupeň
8. 02. 10. 2021 20:19:00 Stará Ľubovňa - nový cintorín 49.2955400 20.66729 21.03 2650 4. Stupeň
9. 02. 10. 2021 20:26:00 Stará Ľubovňa - bytová zástavba 49.2988740 20.688381 20.02 1291 5. Stupeň
10. 02. 10. 2021 20:30:00 Stará Ľubovňa - okraj mesta smerom na Prešov 49.2946970 20.710224 20.30 1621 5. Stupeň
11. 02. 10. 2021 20:38:00 Stará Ľubovňa - okraj mesta smerom na Poľsko 49.3348010 20.676008 21.12 2812 4. Stupeň
12. 02. 10. 2021 20:54:00 Hniezdne - pri želežničnej trati 49.2962800 20.624502 21.05 2699 4. Stupeň
13. 08. 10. 2021 20:09:00 Hniezdne - stred dediny 49.3016212 20.6309148 20.76 2247 4. Stupeň
14. 30. 10. 2021 20:22:36 Veľký Lipník - nad dedinou 49.3828390 20.494078 21.11 2868 4. Stupeň